Polityka prywatności danych zgodnie z GDPR
Postępuj zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (Dz.U. L 119, 4.5.2016, s. 1-88) - "RODO" oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych, niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem danych jest hotel. Możesz skontaktować się z kontrolerem pod adresem widocznym w danych kontaktowych na stronie internetowej, na której rezerwujesz.
2. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją rezerwacji, umów zawieranych przez administratora, promocją jego usług, a także w celu umożliwienia kontrolerowi skontaktowania się z jego klientami. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie oparte jest na art. 6 pkt 1 pkt f RRSR.
3. Przetwarzanie Twoich danych wiąże się z realizacją Twojego wniosku o rezerwację.
4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania odpowiedniej umowy z Hotelem, w którym się zatrzymasz.
5. Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych z Hotelu., A także do ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawa do przenoszenia danych.
6. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza PKBR.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Hotel nie będzie profilował Twoich danych w oparciu o tę umowę, a także nie będzie podejmował automatycznych decyzji.